Tin chi tiết

Thứ hai, 11:29 | 22/09/2014 GMT+7
Nay công nhận 154 thí sinh đã trúng tuyển Cao học năm 2014 của Học viện Chính trị khu vực I...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

 Số: 1397 /QĐ-HVCTKV I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

              Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển cao học năm 2014

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TW ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 48/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ;

Căn cứ Thông báo số 91/TB - BGDĐT ngày

03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2014 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I

Căn cứ Quyết định số 1034 /QĐ-HVCTKV I ngày 11 tháng  8  năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-HVCTKV I - HĐTS ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội  đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014 về việc phê duyệt điểm trúng tuyển Cao học năm 2014;

Xét đề nghị của Trưởng ban thư ký Hội đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay công nhận 154 thí sinh đã trúng tuyển Cao học năm 2014 của Học viện Chính trị khu vực I :

Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 68 thí sinh.

Chuyên ngành Triết học: 09 thí sinhp

Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 50 thí sinh.

Chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: 27 thí sinh

                (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Thí sinh có tên trong danh sách thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi học tập, nghiên cứu theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện Chính trị khu vực I.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;

- Học viện CT QG HCM (b/c);

- Bộ GD&ĐT (b/c); 

- Đăng Website Học viện;
- Lưu: VT, Ban QLĐT.

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Vĩnh Thanh

 

Danh sách trúng tuyển chuyên ngành Quản lý kinh tế:         

 

Danh sách trúng tuyển chuyên ngành Triết học:                        

 

Danh sách trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế chính trị:       

 

Danh sách trúng tuyển chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN:

Nguồn: Ban Quản lý đào tạo

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  10

Hôm nay:  78

Hôm qua:  6713

Lượt truy cập:  37362