Tin chi tiết

Thứ ba, 14:20 | 05/11/2013 GMT+7

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 

KHU VỰC I

 

      

Số: 410 /TB - HVCT-HCKV   Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành

 đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013

 

 

Kính gửi:    Các đơn vị trong học viện

 

   Căn cứ Thông báo số 284/TB – BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2013 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;

  Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký của thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2013 vào 4 chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Kinh tế chính trị; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Triết học;

   Căn cứ năng lực đào tạo của các khoa đào tạo sau đại học của Học viện;

   Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 26/3/2013 của Học viện về việc phân bổ chỉ tiêu các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013;

 

 

Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I quyết định như sau:

 

 

1.      Tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I làm hai đợt. Đợt 1 vào tháng 4/2013 chỉ tiêu là: 205; Đợt 2 vào tháng 8 năm 2013 chỉ tiêu là: 100.

 

2.      Chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh trình độ thạc sĩ  đợt 1 năm 2013 được phân bổ như sau:

-       Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 70 chỉ tiêu

-       Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 70 chỉ tiêu

-       Chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: 45 chỉ tiêu

-       Chuyên ngành Triết học: 20 chỉ tiêu

Giám đốc Học viện thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Đơn vị trong Học viện;

- Đăng Website Học viện;

- Lưu VT, Ban QLĐT.

       

               Q. GIÁM ĐỐC

         

              (Đã ký)

 

                   PGS.TS Ngô Ngọc Thắng

 

Nguồn: Ban Quản lý đào tạo

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  35

Hôm nay:  3968

Hôm qua:  5708

Lượt truy cập:  21416