Tin chi tiết

Thứ tư, 00:03 | 09/09/2015 GMT+7

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

 QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH

KHU VỰC I

 

 

 Số: 704/QĐ-HVCT-HCKVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

 

 

 

              Hà Nội, ngày 03 tháng 6  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2013

-------------------------------

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

 

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-HVCTQG ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HVCT-HCQG ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc chuyển Học viện Chính trị khu vực I thành Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ;

Căn cứ Thông báo số 284/TB – BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2013 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-HVCT-HCKVI ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-HĐTS-HVKVI ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Hội  đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2013 về việc phê duyệt điểm trúng tuyển Cao học đợt 1 năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 286 thí sinh đã trúng tuyển Cao học đợt 1 năm 2013 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I :

Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 44 thí sinh.

Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 156 thí sinh.

Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 62 thí sinh

Chuyên ngành Triết học: 24 thí sinh

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Thí sinh có tên trong danh sách thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi học tập, nghiên cứu theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;

- Học viện CT-HC QG HCM (b/c);

- Bộ GD&ĐT (b/c); 

- Đăng Website Học viện;
- Lưu VP, Ban QLĐT.

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký)

 

 

Đoàn Minh Huấn

 

 

 

Nguồn: Ban Quản lý đào tạo

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  18

Hôm nay:  3926

Hôm qua:  5708

Lượt truy cập:  21376