Tin chi tiết

Thứ tư, 15:59 | 16/10/2013 GMT+7

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 

KHU VỰC I

 
Số:  434/QĐ- HVCT-HCKVI   Hà Nội, ngày 01  tháng 04  năm 2013
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Thường trực và thành viên Hội đồng Khoa học - Đào tạo

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I nhiệm kỳ 2012-2016

-------------------------------------------

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

   Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị và Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17/12/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

   Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-HVCTQG ngày 06/3/2006 của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I và Quyết định số 39/QĐ-HVCT-HCQG ngày 02/01/2008 về việc chuyển Học viện Chính trị khu vực I thành Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;

   Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-HVCT-HCKVI ngày 29/12/2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;

   Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khoa học, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Thường trực Hội đồng KH-ĐT,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thay đổi các thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo (HĐKH-ĐT), và các thành viên Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I (có danh sách kèm theo).

Điều 2: HĐKH-ĐT, Thường trực HĐKH-ĐT và các thành viên của HĐKH-ĐT thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐKH-ĐT Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I đã ban hành.

Điều 3: Các đơn vị có liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay cho Quyết định số 95/QĐ-HVCT-HC KV I ngày 30/12/2011.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ QLKH (để báo cáo);

- Lưu VT, Ban TCCB, Ban QLKH

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐKH - ĐT

 

((Đã ký)

 

Đoàn Minh Huấn

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

THÔI GIỮ CHỨC DANH TRONG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số: 434  QĐ/HVCT-HCKVI ngày 01 tháng 04 năm 2013)

 

 

1. PGS. TS Ngô Ngọc Thắng, nguyên Q. Giám  đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo, nay thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo để chuyển sang giữ chức danh Ủy viên HĐKH- ĐT vì đã nghỉ quản lý.

2. PGS,TS Vũ Thanh Sơn, nguyên Trưởng Khoa Kinh tế chính trị, Uỷ viên thường trực HĐKH- ĐT, nay thôi giữ chức danh Uỷ viên thường trực HĐKH- ĐT để chuyển sang giữ chức danh Ủy viên HĐKH- ĐT (thành viên mời ngoài Học viện) vì đã chuyển công tác lên Ban Tổ chức Trung ương.

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

BỔ SUNG GIỮ CHỨC DANH TRONG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

KHOA HỌC – ĐÀO TẠO HỌC VIỆN

(Kèm theo Quyết định số: 434  QĐ/HVCT-HCKVI ngày 01 tháng 04 năm 2013)

 

 

1. PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Khoa học –  Đào tạo Học viện;

2. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc Học viện giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện;

3. TS Đậu Tuấn Nam, Trưởng Ban Quản lý đào tạo bổ sung giữ chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện;

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC - ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

NHIỆM KỲ 2012-2016

(Kèm theo Quyết định số : 434  /QĐ-HVCT-HCKVI ngày  01 tháng  04 năm  2013)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh  HĐKH

1

PGS,TS Đoàn Minh Huấn

Giám đốc Học viện

Chủ tịch

2

TS Nguyễn Vĩnh Thanh

Phó Giám đốc Học viện

Phó Chủ tịch

3

PGS. TS. Lê Thị Thủy

Trưởng Khoa Triết học

Ủy viên

4

TS. Đậu Tuấn Nam

Trưởng Ban Quản lý đào tạo

Ủy viên

5

TS. Lê Văn Thái

PTB, Phụ trách Ban QL khoa học

UV - Thư ký

6

Trung Tướng, PGS. TS. Tô Lâm

UV Trung ương Đảng- Thứ Trưởng Bộ Công an

Ủy viên

7

TS. Thào Xuân Sùng

UV Trung ương Đảng – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Ủy viên

8

TS. Trần Văn Túy

UV Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên

9

TS. Đinh Xuân Thảo

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, UBTV Quốc Hội

Ủy viên

10

TS. Lê Đình Tiến

Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ

Ủy viên

11

PGS. TS. Vũ Thanh Sơn

Ban Tổ Chức Trung ương

Ủy viên

12

TS. Doãn Hùng

Nguyên Giám đốc Học viện

Ủy viên

13

PGD. TS. Ngô Ngọc Thắng

Nguyên Q. Giám đốc Học viện

Ủy viên

14

PGS. TS. Phạm Thành Dung

Nguyên Phó Giám đốc Học viện

Ủy viên

15

TS. Nguyễn Đăng Thông

Chánh Văn phòng Học viện

Ủy viên

16

PGS,TS Cao Văn Thanh

Trưởng Khoa DT&TG - TN

Uỷ viên

17

PGS,TS Nguyễn Thế Thắng

Trưởng Khoa TT HCM

Uỷ viên

18

PGS. TS. Trần Minh Ngọc

Trưởng Khoa XHH - Tâm lý LĐ, QL

Ủy viên

19

TS. Lô Quốc Toản

Trưởng Khoa CNXHKH

Ủy viên

20

PGS. TS. Lê Văn Phụng

Trưởng Khoa Chính trị học

Ủy viên

21

TS. Nguyễn Xuân Phương

Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Uỷ viên

22

TS. Đỗ Trung Hiếu

Trưởng Khoa NN-PL

Uỷ viên

23

TS. Nguyễn Văn Sử

PTK, PT Khoa Kinh tế phát triển

Uỷ viên

24

PGS. TS. Hoàng Văn Hoan

Trưởng Khoa Quản lý kinh tế

Uỷ viên

25

TS. Nguyễn Thúy Hà

Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế

Uỷ viên

26

Ths. Tô Ngọc Quyết

Trưởng Ban tổ chức cán bộ

Ủy viên

27

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế

Uỷ viên

28

TS. Nguyễn Thế Thuấn

Giám đốc Trung tâm-TT-TLTV

Ủy viên

29

TS. Nguyễn Duy Hạnh

TBT Tạp chí Giáo dục lý luận

Ủy viên

 

 

Nguồn :Ban quản lý Đào tạo

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  34

Hôm nay:  3973

Hôm qua:  5708

Lượt truy cập:  21421